* مجید دل آور

* مجید دل آور در سال 1361 در شهرستان رشت ، شهرکوچصفهان و در خانواده ای فرهنگی به دنیا
آمد.

* دل آور با تحصیل دوره دانش آموزی در شهر کوچصفهان ، فعالیت های فرهنگی ، مذهبی واجتماعی

 مجید دل آور

 مجید دل آور در سال 1361 در شهرستان رشت ، شهرکوچصفهان و در خانواده ای فرهنگی به دنیا
آمد.

 دل آور با تحصیل دوره دانش آموزی در شهر کوچصفهان ، فعالیت های فرهنگی ، مذهبی واجتماعی


مرام نامه
24 بهمن 98

مسئولیت سنگین نمایندگی ملت در مجلس شورای اسلامی، در راه صیانت از استقلال کشور و منافع ملی و تلاش بی وقفه به منظور گره گشایی از معیشت جامعه، جز با جلب اعتماد و حمایت قاطع مردم شریف حوزه انتخابیه میسر