مهمترین انتظار شما از نماینده آینده شهرستان رشت چیست؟

52%

12%

9%

27%